Jaarvergadering Vereniging voor Sport en Recht 2020

Woensdag 14 april jl. vond de eerder uitgestelde jaarvergadering van de Vereniging voor Sport en Recht 2020 plaats. Door de nog immer geldende overheidsmaatregelen en gebruikmakend van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Noodwet) gebeurde dit digitaal via Microsoft Teams. Ondanks dat er tijdens deze editie geen wetenschappelijke vergadering werd gehouden, namen er toch zo’n 25 leden online deel aan de huishoudelijke vergadering.

Na een woord van welkom door voorzitter mr. Mark Boetekees, kon secretaris mr. Michiel van Dijk melden dat deel 24 van de bundelreeks Sport en Recht (Sport & Privacy, de invloed van de AVG op de sport) aan de leden was verstuurd. Daarin zijn opgenomen de rechtswetenschappelijke artikelen naar aanleiding van de presentaties van de sprekers tijdens de jaarvergadering 2019. Vervolgens kwamen de formele agendapunten aan bod.

Samenstelling kascommissie en bestuur
Nadat penningmeester dr. Dick Molenaar de financi
ële stukken had toegelicht, stemden de leden in met de begroting, de contributie voor komend jaar, en verleenden zij het bestuur decharge over het afgelopen boekjaar. Vervolgens stemde de vergadering in met de herbenoeming van de leden van de kascommissie (bestaande uit mr. Nicole Eyssen en mr. Leonidas Pakos) voor één verenigingsjaar.

Eerder hebben Mark Boetekees en Michiel van Dijk kenbaar gemaakt voornemens te zijn om af te treden uit het bestuur van onze vereniging. Omdat het vinden van geschikte kandidaten door de geldende beperkingen nog niet kon worden afgerond, hebben zij zich bereid getoond om tot het einde van het verenigingsjaar aan te blijven . Nadat prof. mr. Marjan Olfers het voorgenomen besluit had voorgelegd, stemden de leden in met hun beider herbenoeming voor één verenigingsjaar. Zij danken de leden voor het vertrouwen. Zodoende kan het benaderen van geschikte kandidaten de komende tijd worden voortgezet.        

Scriptieprijs en jaarvergadering 2021
Vervolgens werd de winnaar van de prof. mr. N.J.P Giltay-Veth Scriptieprijs 2020 bekendgemaakt door juryvoorzitter mevr. mr. Ella Adriaanse. De jury heeft gekozen voor de – in uitstekend engels geschreven – scriptie: ‘Participating in the Olympic Games: Lights, camera and – legal – action? An inquiry into the compatibility of Rule 40 of the Olympic Charter concerning the commercial opportunities of Olympic participants with EU competition law ahead of Tokyo 2021’. De vereniging feliciteert schrijfster mevr. mr. Robin den Brabander (Leiden University) van harte! De scriptie is hier te raadplegen. 

Ervan uitgaande dat het dit najaar weer mogelijk zal zijn om de jaarvergadering 2021 (vooralsnog gepland voor november) fysiek te kunnen organiseren, is besloten om de prijs (inhoudende een oorkonde, litho en geldbedrag van EUR 1.000,-) alsdan officieel uit te reiken en het juryrapport op onze website te publiceren. Aansluitend kan de scriptieprijs 2021, waarvoor inzendingen vanaf weer heden weer van harte welkom zijn, worden uitgereikt.

Daarnaast kijkt het bestuur ernaar uit om dan ook weer een wetenschappelijke vergadering te kunnen organiseren. De presentaties van ervaren sprekers over een actueel onderwerp, de aansluitende inhoudelijke panneldiscussie en het bijeenkomen van juristen met een hart voor sport en recht, zijn onderdelen die onze jaarvergaderingen niet alleen waardevol maar vooral ook erg leuk maken! 

Tot slot wil het bestuur alle deelnemende leden bedanken voor hun aanwezigheid en bijdragen!