Privacy Policy

Laatste update: 11 september 2019

Via deze Privacyverklaring informeert de Vereniging voor Sport en Recht (hierna: “VSR”) u over de wijze waarop er wordt omgegaan met de persoonsgegevens die worden verkregen via uw aanmelding voor lidmaatschap van VSR dan wel het gebruik van onze website https://sport-en-recht.nl (hierna “Website”).

Inleiding
VSR respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Wij verwerken uw gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor specifieke doeleinden. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verwerken als u:

 • zich heeft aangemeld als lid van VSR; en/of
 • onze Website gebruikt.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door VSR.

Welke gegevens worden verwerkt?
Via de Website worden enkel (persoons)gegevens verwerkt die we zelf van u ontvangen door middel van het invullen van het aanmeldformulier voor VSR op de Website. VSR verzamelt in dit kader uw naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, functie, werkgever en e-mailadres.

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?
VSR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. om met u in contact te kunnen treden en (indien nodig) te reageren op door u gestelde vragen;
 4. voor het per e-mail aan u kunnen verzenden van berichten;
 5. voor het verbeteren van de Website en dienstverlening van VSR;
 6. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

Rechtsgrond voor de verwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens via de Website is gelegen in de uitvoering van een overeenkomst en het gerechtvaardigd belang. VSR verwerkt enkel persoonsgegevens die u zelf via de Website en het aanmeldingsformulier aan ons hebt verstrekt voor de volgende doeleinden:

 • (uitvoering van) het lidmaatschap van VSR;
 • om met u in contact te kunnen treden;
 • verbeteren van de Website en de dienstverlening van VSR.

Uitwisseling met derden
VSR verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Na opzegging van uw lidmaatschap worden uw gegevens nog één jaar bewaard waarna ze worden verwijderd.

Rechten
Op grond van de wet heeft u verschillende rechten. U heeft het recht om een verzoek te doen de persoonsgegevens in te zien die VSR van u verwerkt, het recht om een verzoek te doen uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht van bezwaar, het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens en het recht op overdracht van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

Als u gebruik wilt maken van één van uw rechten neem dan contact met ons op via

secretarisvsr@cms-dsb.nl.

Naast bovenstaande rechten staat het u altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wijzigen van deze privacyverklaring
Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Website plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst.

Vragen
Verder staat het u uiteraard vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wanneer u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door VSR of wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan u geeft (bijvoorbeeld recht op inzage of correctie), neem dan contact met ons op via secretarisvsr@cms-dsb.nl.