Jaarvergadering Vereniging voor Sport en Recht 2022

Donderdag 7 april jl. vond de eerder uitgestelde jaarvergadering van de Vereniging voor Sport en Recht 2021 plaats (deze zou aanvankelijk plaatsvinden op 18 november 2021). Deze vergadering gebeurde digitaal via Microsoft Teams, zonder wetenschappelijke vergadering. Besloten is om alle feestelijkheden en een wetenschappelijk deel te bewaren voor het lustrum eind juni 2022 (exacte datum volgt snel).

De vergadering werd, bij afwezigheid van mr. Mark Boetekees en mr. Marjan Olfers, voorgezeten door penningmeester dr. Dick Molenaar. Na een woord van welkom kwamen de formele agendapunten aan bod. 

Financiële stukken

Nadat Dick Molenaar de financiële stukken had toegelicht zijn de financiële jaarstukken goedgekeurd door de vergadering en verleende zij het bestuur decharge over het afgelopen boekjaar. Hierna is door de vergadering de contributie vastgesteld voor leden en aspirant leden (respectievelijk EUR 25,- en EUR 15,- per jaar). 

Samenstelling kascommissie,  jury scriptieprijs en bestuur

De vergadering stemt in met de herbenoeming van de leden van de kascommissie (bestaande uit mr. Nicole Eyssen en mr. Leonidas Pakos) voor één verenigingsjaar. Aan de vergadering wordt medegedeeld dat mr. Harro Knijff na vele jaren zal stoppen als lid van de jury voor de scriptieprijs. Voor de scriptieprijs 2022 treedt toe tot de jury mr. Michiel van Dijk. Hierna is uitgebreid stilgestaan bij de samenstelling van het bestuur en vertrekkende bestuursleden. Mark Boetekees, Michiel van Dijk en Marjan Olfers treden af. Zij hebben allen een lange staat van dienst. Mark Boetekees heeft meer dan 20 jaar in het bestuur gezeten en Michiel en Marjan meer dan 10 jaar. Zij worden bedankt en er wordt aangegeven dat tijdens het lustrum langer stil gestaan zal worden bij hun vertrek. Gezien de zeer lange staat van dienst en grote inzet voor de vereniging draagt het bestuur Mark Boetekees voor als erelid van de vereniging. De vergadering stemt in met deze voordracht en verleent Mark Boetekees het predicaat erelid. Tot slot is stilgestaan bij de benoeming van mr. Frans de Weger als voorzitter en mr. Arno Ploeg als secretaris. Zij worden voorgedragen door het bestuur en de vergadering benoemt hen. Guido Hahn stelt zich herbenoembaar en wordt benoemd door de vergadering. 

Lustrum

Bij de rondvraag wordt door mr. Rosalie Tamminga kort stilgestaan bij het aankomende lustrum. Het lustrum zal plaats vinden eind juni in Utrecht. Een exacte datum wordt binnenkort bekend gemaakt. Tijdens dit lustrum zal er ruimte zijn voor een sociale sportieve activiteit, een wetenschappelijk gedeelte en een borrel. Daarnaast zal bij het lustrum stilgestaan worden bij het vertrek van de bestuursleden, het vertrek van Harro Knijff en winnaars van de scriptieprijs 2020 en 2021.   

Tot slot wil het bestuur alle deelnemende leden bedanken voor hun aanwezigheid en bijdragen!