Geen aparte bepaling voor Sporters in nieuw belastingverdrag met Cyprus

Op 1 juni 2021 is er een nieuw belastingverdrag tot het vermijden van dubbele belasting gesloten tussen Nederland en Cyprus. Bijzonder is dat er in het verdrag geen aparte bepaling is opgenomen voor sporters (en artiesten). Dit kan voordelig zijn voor Nederlandse sporters die in Cyprus inkomen genieten.

Tot nu toe werd in Nederlandse belastingverdragen bijna altijd een specifieke bepaling voor sporters (en artiesten) opgenomen (artikel 17). Daarin wordt dan bepaald dat het land waarin de activiteit plaatsvindt (land van optreden) bevoegd is tot heffing over het inkomen dat uit de activiteit voortvloeit. Omdat het woonland echter ook bevoegd is tot heffing over het (wereld)inkomen van de sporter (of artiest) verhoogt dit het risico op dubbele belastingheffing. Vaak biedt een verdrag dan de mogelijkheid tot verrekening. Daardoor kan dubbele heffing worden voorkomen, maar kunnen de administratieve lasten stijgen. Veelal wordt er in het buitenland meer belasting betaald dan dat er in in Nederland kan worden verrekend, waardoor Nederandse sporters (en artiesten) netto minder inkomen over kunnen houden dan wanneer ze de betreffende activiteit in Nederland zouden hebben verricht.

In het kader van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020, waarin de staatssecretaris aangaf te willen vasthouden aan de eerder gekozen lijn, heeft er in het parlement een discussie plaatsgevonden over het opnemen van artikel 17 in Nederlandse belastingverdragen. Het nieuwe verdrag met Cyprus is, na verdragen met Ethiopie (2011) en Irak (2019), het derde Nederlandse belastingverdrag waarin dit artikel niet is opgenomen.

U kunt het nieuwe belastingverdrag met Cyprus hier raadplegen.